Δωρεές

397/786998-33 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN: GR8301103970000039778699833
Νικητίδου Μαρία, Κυριακίδης Παντελής